Koalicija Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD) partnerski je sprovela projekat ''Inicijativa za praćenje socijalne politike''. Koaliciju je činilo sedam organizacija koje se bave pitanjima socijalno ugroženih grupa u Srbiji: Grupa 484 - pitanja migranata, Društvo za razvoj dece i mladih ''Otvoreni klub'' - pitanja dece, Romski informativni centar - pitanja Roma/Romkinja, Snaga prijateljstva ''Amity'' - pitanja starih, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom - pitanja osoba sa invaliditetom, Autonomni ženski centar - pitanja žena, Građanske inicijative - pitanja mladih. Za potrebe ovog projekta Građanske inicijative su u ulozi vodećeg partnera. Projekat je sproveden uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u periodu od 01.02.2012. do 31.01.2013. godine.

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj održivog mehanizma za praćenje sprovođenja socijalne politike, zasnovane na Zakonu o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine sa fokusom na potrebe i prava sedam ugroženih grupa.

Rezultati ostvareni na projektu su:
1. Izvršena je analiza pravnog i strateškog okvira koji se odnose na sedam ugroženih grupa i budžetska izdvajanja za prepoznate prioritete;
2. Ojačani su kapaciteti KOCD i lokalnih koalicija za praćenje, zagovaranje i kreiranje politika;
3. Razvijen je model učešća OCD i građana u procesu kreiranja i sproveđenja mera socijalne politike;
4. Razvijen je održivi mehanizam za vršenje uticaja na proces odlučivanja vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Važna aktivnost unutar ovog projekta bila je prikupljanje i analiza podataka vezanih za sprovođenje odabranih mera socijalne zaštite na lokalnom nivou i prezentacija podataka sa ciljem upoznavanja zaintersovanih aktera u lokalnoj zajednici sa rezultatima analize/istraživanja.

Evrokontakt u okviru ovog projekta je imao dužnost i odgovornost u procesu prikupljanja, obrade i prezentacije podataka za potrebe analize sprovođenja socijalne politike usmerene na zaštitu dece od socijalne isključenosti, a posebno u vezi sa uslugom smeštaja dece u hraniteljske porodice i međusektorskih usluga namenjenih deci, te mehanizama saradnje sa lokalnim centrima za socijalni rad i osnovnim školama. Analiza je bila deo istraživanja koje su Građanske inicijative iz Beograda i Društvo za razvoj dece i mladih “Otvoreni klub" iz Niša realizovali u šest gradova/opština Srbije u saradnji sa koalicijom lokalnih organizacija civilnog društva.

{socialbuttons}

Ostanite u toku

Ukoliko želite da bude u toku sa radom i projektima EVROKONTAKTA prijavite se na našu listu. Time imate mogućnost da dobijate obaveštenja na Vašu e-mail adresu.

Lokacija kancelarije

Srbija

Svetog Save 12, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: +381 (62) 777 567
Email: kancelarija@evrokontakt.org